دۇيسەنبى, 17 اقپان 2020

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

28 قاڭتار, 2020 ساعات 11:12

بىزگە كەرەگى - قازاق ءتىلىن عىلىم تىلىنە اينالدىرۋ!

ادىلبەك قابا 2608 70

27 قاڭتار, 2020 ساعات 11:56

انەكەڭنىڭ ايىبى نە؟

عابباس قابىشۇلى 2316 15

26 قاڭتار, 2020 ساعات 16:56

كۇشتى مەملەكەت پەن دامىعان ۇلت – باياندى بولاشاق كەپىلى

ءابدىراشيت باكىرۇلى 2913 35

22 قاڭتار, 2020 ساعات 11:49

دەپۋتات مامىراەۆ. جاسالماعان كەلىسىم. جاردان ۇشقان باپ...

اۋىت مۇقيبەك 3232 26

21 قاڭتار, 2020 ساعات 11:12

ساناق كەلە جاتىر!

داۋرەن قۋات 3821 46

21 قاڭتار, 2020 ساعات 10:58

«بەس اسىل ءىس، كونسەڭىز...»

اسان وماروۆ  1921 7

20 قاڭتار, 2020 ساعات 15:44

بىزدە پارلامەنت سايلاۋى قاشان وتەتىنىن رەسەيلىك باق قايدان بىلەدى؟

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 2253 16