جۇما, 24 قاڭتار 2020

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

23 قاڭتار, 2020 ساعات 13:54

اباي تويى فلەشموب دەڭگەيىندە وتپەسىن دەسەك...

قۋانىش قاپپاس 285 2

22 قاڭتار, 2020 ساعات 11:49

دەپۋتات مامىراەۆ. جاسالماعان كەلىسىم. جاردان ۇشقان باپ...

اۋىت مۇقيبەك 2032 35

21 قاڭتار, 2020 ساعات 11:12

ساناق كەلە جاتىر!

داۋرەن قۋات 2450 47

21 قاڭتار, 2020 ساعات 10:58

«بەس اسىل ءىس، كونسەڭىز...»

اسان وماروۆ  734 6

20 قاڭتار, 2020 ساعات 15:44

بىزدە پارلامەنت سايلاۋى قاشان وتەتىنىن رەسەيلىك باق قايدان بىلەدى؟

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 1825 16

17 قاڭتار, 2020 ساعات 14:10

ءاليحان بوكەيحان: سامارا ىزدەرى

نۇرلان دۋلاتبەكوۆ 1518 12

17 قاڭتار, 2020 ساعات 14:09

ابايدىڭ قولجازبالارى ساقتالعان ساندىق قايدا؟

زارقىن تايشىباي 1547 19