بەيسەنبى, 27 اقپان 2020

انىق بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

13 مامىر, 2019 ساعات 03:13

قازاقستان "ۇلىدەرجاۆالىق شوۆينيزم شوۋىنىڭ" ساحناسىنا اينالدى

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 5101 35

15 ءساۋىر, 2019 ساعات 20:57

قازاق اتاۋىنىڭ قايتارىلۋى تۋرالى...

ماۋلەن اشىمباەۆ 5230 18

1 ءساۋىر, 2019 ساعات 13:13

ساياسات جاستاردى ەرمەكساز ەتىپ يلەۋدى توقتاتۋ كەرەك

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 2616 8

14 ناۋرىز, 2019 ساعات 09:29

دوس كوشىم. ء"بارىمىز دە شپيونبىز!"

Abai.kz 6515 22

12 ناۋرىز, 2019 ساعات 15:27

ارىستانبەك مۇحامەديۇلى. اباي نەدەن ءتۇڭىلدى؟

Abai.kz 4239 57