بەيسەنبى, 14 قاراشا 2019

انىق بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

13 مامىر, 2019 ساعات 03:13

قازاقستان "ۇلىدەرجاۆالىق شوۆينيزم شوۋىنىڭ" ساحناسىنا اينالدى

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 4647 35

15 ءساۋىر, 2019 ساعات 20:57

قازاق اتاۋىنىڭ قايتارىلۋى تۋرالى...

ماۋلەن اشىمباەۆ 4924 18

1 ءساۋىر, 2019 ساعات 13:13

ساياسات جاستاردى ەرمەكساز ەتىپ يلەۋدى توقتاتۋ كەرەك

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 2264 8

14 ناۋرىز, 2019 ساعات 09:29

دوس كوشىم. ء"بارىمىز دە شپيونبىز!"

Abai.kz 6173 22

12 ناۋرىز, 2019 ساعات 15:27

ارىستانبەك مۇحامەديۇلى. اباي نەدەن ءتۇڭىلدى؟

Abai.kz 3370 57