سەنبى, 7 جەلتوقسان 2019

2017 تامىز

28 تامىز, 2017 ساعات 09:50

تۋركۋدا ادامدارعا شابۋىل جاساۋشىنىڭ كىم ەكەنى بەلگىلى بولدى

قانات ابىلقايىر 1844

28 تامىز, 2017 ساعات 09:42

بۇرىنعى "مولدالار" داۋلاسپايتىن

ايسۇلتان جاقىپوۆ 3331

28 تامىز, 2017 ساعات 09:39

دىنشىلدەرگە قانداي ايەل قاجەت؟

ارداق ءاشىموۆا 3595

28 تامىز, 2017 ساعات 08:45

4-ءشى يندۋستريالىق رەۆوليۋتسيا

نۇرمۇحاممەد بايعاراەۆ 3718