دۇيسەنبى, 17 اقپان 2020

2014 ناۋرىز

5 ناۋرىز, 2014 ساعات 06:30

كەشەگى، بۇگىنگى ءھام كەلەشەكتەگى قازاقتىڭ ءاليحانى

اباي-اقپارات 1364

5 ناۋرىز, 2014 ساعات 04:40

سايلاۋ ءبىرتايۇلى. پاتريوتسىماق

اباي-اقپارات 1516

4 ناۋرىز, 2014 ساعات 12:44

قايرات نۇرتاس: ومبى - قازاقتىڭ قالاسى، قازاقتىڭ جەرى!

اباي-اقپارات 1915

4 ناۋرىز, 2014 ساعات 05:01

دوس كوشىم. قان ساسىعان «وتانداستار» ۇعىمى...

اباي-اقپارات 1459