سارسەنبى, 23 قازان 2019

2013 قازان

31 قازان, 2013 ساعات 19:45

ءدىني ەكسترەميزمگە جول جوق!

اباي-اقپارات 3098

31 قازان, 2013 ساعات 19:35

جاستارمەن جۇمىس جاندانادى

اباي-اقپارات 2224

31 قازان, 2013 ساعات 06:19

گاريكوۆكە قازاقتىڭ تەڭگەسىنەن وڭگەسى كەرەك ەمەس ەكەن

اباي-اقپارات 2220

31 قازان, 2013 ساعات 05:49

وداق الدەكiمدەردiڭ مەنشiگiندەگi ۇيىم ەمەس!

اباي-اقپارات 2242

31 قازان, 2013 ساعات 04:45

مۇرات ابەنوۆ. e-learning - «ە» بار، «وقىتۋ» جوق

اباي-اقپارات 2100

30 قازان, 2013 ساعات 08:54

«قۇيىلسىن كوشىڭ، جيىلسىن ەسىڭ»

اباي-اقپارات 2146