جۇما, 18 قازان 2019

2013 ناۋرىز

26 ناۋرىز, 2013 ساعات 10:46

قىزدار سۇلۋ كورىنەر قاراڭعىدا...

اباي-اقپارات 1929

26 ناۋرىز, 2013 ساعات 10:44

تەلەديدار كورۋ زيان با؟

اباي-اقپارات 4991

26 ناۋرىز, 2013 ساعات 10:43

ايەلدەر «جەڭىسكە» جەتتى

اباي-اقپارات 1645

26 ناۋرىز, 2013 ساعات 10:40

التىن جيناڭىز، اعايىن!

اباي-اقپارات 1526

26 ناۋرىز, 2013 ساعات 06:40

«كەدەندىك وداقتان ەندى كەتە المايمىز»

اباي-اقپارات 1448