سەيسەنبى, 19 قاراشا 2019

2013 ناۋرىز

4 ناۋرىز, 2013 ساعات 07:51

159 ارنا: ۇيىمىزدە، تورىمىزدە تۇرعان كىم؟

اباي-اقپارات 1649

4 ناۋرىز, 2013 ساعات 06:07

ارداق نۇرعازىۇلى. ساياباق (پوەما)

اباي-اقپارات 2035

4 ناۋرىز, 2013 ساعات 05:12

سەمەيدەگى سەمينار ءساتتى ءوتتى

اباي-اقپارات 1375

4 ناۋرىز, 2013 ساعات 05:09

بەكنۋر كيسيكوۆ. ءدۇبارا قالالىقتىڭ مونولوگى

اباي-اقپارات 1556

4 ناۋرىز, 2013 ساعات 05:06

گەرويحان قىستاۋباەۆ. ج اديگە جاۋاپ (66-نىڭ بىرىنەن)

اباي-اقپارات 1400