سارسەنبى, 19 اقپان 2020

2013 ناۋرىز

21 ناۋرىز, 2013 ساعات 08:02

قۋانىش جيەنباي. ۋ (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1366

20 ناۋرىز, 2013 ساعات 11:29

قازاقتار ادام ەكەن...

اباي-اقپارات 1182

20 ناۋرىز, 2013 ساعات 03:46

تۇمانباي مولداعاليەۆ. باقىتتى بول، قازاعىم

اباي-اقپارات 4506

19 ناۋرىز, 2013 ساعات 13:21

ەسكىرگەن الماتى ەسكەرىلمەگەن ناۋرىز (ۆيدەو)

اباي-اقپارات 1235

19 ناۋرىز, 2013 ساعات 12:49

پارك 28-مي فانتوموۆ

اباي-اقپارات 1753