دۇيسەنبى, 18 قاراشا 2019

2013 قاڭتار

24 قاڭتار, 2013 ساعات 07:43

سەرىك ەرعالي. توعىزات

اباي-اقپارات 2406

24 قاڭتار, 2013 ساعات 07:00

مۇحتار شەرىم. قاسقىرلاردان ۇيات ەكەن

اباي-اقپارات 1562

23 قاڭتار, 2013 ساعات 13:10

«پارىز» تەلەحيكاياسى

اباي-اقپارات 1885

23 قاڭتار, 2013 ساعات 12:15

كايۋم مۋحامەدحانوۆ. اباي ي بۋنين

اباي-اقپارات 2049

23 قاڭتار, 2013 ساعات 09:57

ايات جىرعالاڭ. تۋىسقاننان ايىرماشى، تۋعان ەل!

اباي-اقپارات 1722