بەيسەنبى, 20 اقپان 2020

2013 قاڭتار

25 قاڭتار, 2013 ساعات 08:25

فازىلبەك ءابساتتارۇلى. قازاقتىڭ سانى نەگە وسپەي وتىر؟

اباي-اقپارات 1771

25 قاڭتار, 2013 ساعات 07:44

قۇل كەرىم ەلەمەس. ەكى عاسىردىڭ ەكى اقىنى (باسى)

اباي-اقپارات 2080

25 قاڭتار, 2013 ساعات 07:32

وقو: داۋىلدان قيراعان نىساندار قالپىنا كەلتىرىلدى

اباي-اقپارات 1461

24 قاڭتار, 2013 ساعات 09:09

31 كانال. ينفورمبيۋرو. 23.01.2013

اباي-اقپارات 1519

24 قاڭتار, 2013 ساعات 08:10

عالىم بوقاش. پياز

اباي-اقپارات 1692