بەيسەنبى, 17 قازان 2019

2013 قاڭتار

25 قاڭتار, 2013 ساعات 09:27

«قىزمەتتەن بوساپ قالعاندار قىلپىلداپ ءجۇر»

اباي-اقپارات 1439

25 قاڭتار, 2013 ساعات 09:25

اقپاراتتى اۋدارۋمەن ءىس العا باسپايدى

اباي-اقپارات 1364

25 قاڭتار, 2013 ساعات 09:22

كومۋسىز قالعان كوسەم

اباي-اقپارات 2403

25 قاڭتار, 2013 ساعات 09:20

كوك ءتۇتىننىڭ شىرماۋىنداعى ۇرپاق

اباي-اقپارات 1598

25 قاڭتار, 2013 ساعات 09:17

ج ا ل ع ى ز ە م ي گ ر ا ن ت

اباي-اقپارات 1696

25 قاڭتار, 2013 ساعات 09:00

اۋىت مۇقيبەك. «قازاقستان-2050» ستراتەگياسى: ۇرەي مەن ءۇمىت

اباي-اقپارات 1919

25 قاڭتار, 2013 ساعات 08:36

ءامىرجان قوسانوۆ. ءوسۋ مەن ءوشۋ ولشەمى

اباي-اقپارات 1395

25 قاڭتار, 2013 ساعات 08:34

ءسوزدىڭ شىنى كەرەك: 5 مىڭ قىتاي قازاقستان ازاماتى

اباي-اقپارات 3392