سەنبى, 28 ناۋرىز 2020

2012 قىركۇيەك

21 قىركۇيەك, 2012 ساعات 10:07

شەراعا

اباي-اقپارات 2045

21 قىركۇيەك, 2012 ساعات 10:00

بەرگەي توڭىرەگىندەگى بايبالام

اباي-اقپارات 1752

21 قىركۇيەك, 2012 ساعات 09:54

ازعىردىڭ الاڭ كوڭىلى

اباي-اقپارات 1625

21 قىركۇيەك, 2012 ساعات 09:52

كەنەسارى حاندى ەكiنشi رەت ولتiرۋگە بولمايدى

اباي-اقپارات 1911

21 قىركۇيەك, 2012 ساعات 09:50

ساعىندىرادى ءھام سەزiندiرەدi

اباي-اقپارات 1808

21 قىركۇيەك, 2012 ساعات 09:46

وزگە دىندەردى وزىمىزگە شاقىرىپ جاتقان جوقپىز با؟

اباي-اقپارات 1504

21 قىركۇيەك, 2012 ساعات 09:44

ەلىمىزدە كينو جوق، ال كينوفەستيۆالدەر كوپ

اباي-اقپارات 1788

21 قىركۇيەك, 2012 ساعات 09:42

تۇران مەن ۇندىقىتاي اراسى....

اباي-اقپارات 1678