سارسەنبى, 16 قازان 2019

2012 مامىر

30 مامىر, 2012 ساعات 07:31

مۇحتار شەرىم. اگەنتتەگى سۇلۋعا سمس حات

اباي-اقپارات 1492

30 مامىر, 2012 ساعات 07:16

سەرگەك ەرسايىن. ممم: ماۆرودي – الدار ما، دون كيحوت پا؟

اباي-اقپارات 1478

30 مامىر, 2012 ساعات 06:46

قاجىمۇقان عابدوللا. كىممەن بولە جەيمىز؟..

اباي-اقپارات 1373

30 مامىر, 2012 ساعات 06:26

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1239

29 مامىر, 2012 ساعات 09:49

31 كانال. ينفورمبيۋرو. 28.05.2012

اباي-اقپارات 1545

29 مامىر, 2012 ساعات 08:26

ساندالما، سەيدۋمانوۆ!

اباي-اقپارات 1305