سەنبى, 14 جەلتوقسان 2019

2012 اقپان

6 اقپان, 2012 ساعات 06:11

مۇحتار اۋەزوۆ. قازاق حالقىنىڭ ۇلى اقىنى (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1955

6 اقپان, 2012 ساعات 03:24

ۇلتىم دەگەن ەرلەردى قورعاي بىلەيىك!

اباي-اقپارات 1255

6 اقپان, 2012 ساعات 03:18

ءشارىپحان قايسار. قازاق – ورىستىڭ قىزمەتشىسى

اباي-اقپارات 1079

5 اقپان, 2012 ساعات 05:51

چيسلوم پوبولەە، تسەنويۋ پودەشەۆلە

اباي-اقپارات 1290

5 اقپان, 2012 ساعات 05:49

پوكاياننوە پيسمو ۆ وكاياننوە ۆرەميا

اباي-اقپارات 1220

5 اقپان, 2012 ساعات 05:29

يسپوۆەد ريادوۆوگو پالاچا

اباي-اقپارات 1298