جۇما, 24 قاڭتار 2020

2010 قاراشا

30 قاراشا, 2010 ساعات 06:01

داۋرەن قۋات. وتكەندى بىلمەي ءوزىڭدى تانۋ مۇمكىن بە؟..

اباي-اقپارات 1586

30 قاراشا, 2010 ساعات 05:24

توقتارالى تاڭجارىق. ارۋاقتان، الاش جۇرتى!

اباي-اقپارات 1534

30 قاراشا, 2010 ساعات 04:28

مۇرات بەكتەنوۆ. قۇرمانعازىنىڭ ۇرپاقتارى

اباي-اقپارات 2548

30 قاراشا, 2010 ساعات 04:21

قايسار ءالىم. قازاعىن وياتىپ، ويلانتقان!

اباي-اقپارات 3277

30 قاراشا, 2010 ساعات 04:15

ومىردەن كىم وتكەنىن بىلەسىز بە؟

اباي-اقپارات 2023

30 قاراشا, 2010 ساعات 04:05

قويشىبەك مۇباراك. ارعى بەتتەگى اعايىنداردىڭ سايتتارى

اباي-اقپارات 2524