جۇما, 13 جەلتوقسان 2019

2009 قاراشا

2 قاراشا, 2009 ساعات 10:31

اقپاراتتىق حابارلاما

اباي-اقپارات 1536

2 قاراشا, 2009 ساعات 08:27

قادىرلى، اعايىن!

اباي-اقپارات 1436

2 قاراشا, 2009 ساعات 08:14

دات، حان يەم! دات،ءباھادۇر بابالار!

اباي-اقپارات 1678

2 قاراشا, 2009 ساعات 08:06

بايجان دۋباي. قوسشىسى قىمقىرىپ باسشىسى قىزمەتتەن كەتتى

اباي-اقپارات 1468

2 قاراشا, 2009 ساعات 07:49

ءتىل. تەرىسباققان ارەكەتتەردىڭ تىزبەگى

اباي-اقپارات 1590