جەكسەنبى, 20 قازان 2019

2009 قازان

2 قازان, 2009 ساعات 05:53

وسكەمەندە عاسىردان دا ۇزاق جاساعان ون تۇرعىن بار

اباي-اقپارات 1607

2 قازان, 2009 ساعات 05:51

الماتىدا مۇعالىمدەر كۇنى اتاپ وتىلەدى

اباي-اقپارات 1490

2 قازان, 2009 ساعات 04:30

فوتو-وم

اباي-اقپارات 1478

2 قازان, 2009 ساعات 04:16

“بIرجان سال” قازاقتىڭ رۋحىن كوتەرەدI

اباي-اقپارات 1607