جەكسەنبى, 29 ناۋرىز 2020

2009 مامىر

29 مامىر, 2009 ساعات 05:45

شالعاي اۋىلدىڭ شىراعى

اباي-اقپارات 2033

29 مامىر, 2009 ساعات 05:38

بادەندى ايەل - اكىمدەردىڭ بارىنە بەدەلدى ايەل

اباي-اقپارات 1639

29 مامىر, 2009 ساعات 05:34

«قازاق الماناعى» ءھام قازاق جاۋاپكەرشىلىگى

اباي-اقپارات 1649

29 مامىر, 2009 ساعات 05:10

برەند ەمەس – نىشان

اباي-اقپارات 2108