دۇيسەنبى, 9 جەلتوقسان 2019

2009 مامىر

29 مامىر, 2009 ساعات 05:45

شالعاي اۋىلدىڭ شىراعى

اباي-اقپارات 1880

29 مامىر, 2009 ساعات 05:38

بادەندى ايەل - اكىمدەردىڭ بارىنە بەدەلدى ايەل

اباي-اقپارات 1528

29 مامىر, 2009 ساعات 05:34

«قازاق الماناعى» ءھام قازاق جاۋاپكەرشىلىگى

اباي-اقپارات 1534

29 مامىر, 2009 ساعات 05:10

برەند ەمەس – نىشان

اباي-اقپارات 1911